Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fabryki Szans w ramach Działania 4.2 PO WER. 

Uczestnikami mogą być osoby z powiatu ostrołęckiego, m. Ostrołęki, woj. lubelskiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się.

 KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • obligatoryjne:

- osoby w wieku 18-35 lat

- osoby niepracujące (bezrobotni lub bierni zawodowo)

- osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

- osoby nieszkolące się

  •  premiujące:

- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii

- osoby niepełnosprawne

- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji

- osoby długotrwale bezrobotne

  

 W ramach projektu oferujemy:

I. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, realizowany w projekcie w szczególności w trakcie pobytu za granicą i po powrocie uczestnika do kraju.

II. Wsparcie przed stażem w postaci przygotowanie psychologicznego, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, przygotowania językowego, przygotowania kulturowego

III. Uczestnictwo w 56 - dniowych stażach na Cyprze z zapewnionym zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem lokalnym za granicą, ubezpieczeniem i opieką mentora polskiego i zagranicznego

IV. Działania aktywizujące do zatrudnienia po powrocie do kraju w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia Uczestnika Projektu we współpracy z pracodawcą.